วธ.เปิดตัว 7 บุคคลในภาพแห่งความทรงจำเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระบรมฯ’

 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า วธ.สำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ที่ล้วนแต่สร้างความผาสุกและความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่น ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งล้วนสร้างความประทับใจ ตราตรึงอยู่ในความทรงจำ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 และเผยแพร่พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ วธ.โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ รวม 7 คน ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในการเสด็จ พระราชดำเนินทรงงานตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งล้วนสร้างความปลื้มปีติ ความประทับใจ ตราตรึง อยู่ในความทรงจำของผู้ที่ได้ถวายการรับใช้ทุกคน สำหรับบุคคลในภาพทั้ง 7 ภาพ ได้แก่ ภาพที่ 1 วันที่ 7 มี.ค. 2522 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา คือ ดร.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพที่ 2 วันที่ 23 มี.ค.2528 พระองค์ท่านทรงทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา และวัชพืชต่างๆ เป็นปฐมฤกษ์ ตามโครงการรณรงค์ทำปุ๋ยหมัก เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรนำไปปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น ณ บ้านแหลมสะแก ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี คือ นายสุขสันต์ มลิทอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษามูลนิธิองค์การนานาชาติเพื่อการศึกษา

ภาพที่ 3 วันที่ 14 ส.ค.2529 พระองค์ท่านทรงนำพสกนิกรเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต ณ บึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ปัจจุบันเป็น รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

ภาพที่ 4 วันที่ 27 มี.ค.2529 พระองค์ท่าน เสด็จพระราชดำเนินทรงสาธิต การทำนาโดยใช้ปุ๋ยหมัก ณ บึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ดร.โชติ แย้มแสง ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ภาพที่ 5 วันที่ 20 มิ.ค. 2537 พระองค์ท่าน ทรงพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ ค่ายอาสารักษาดินแดน ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คือ นายภูมิชน วัฒนะ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ภาพที่ 6 วันที่ 28 ก.ย.2544 พระองค์ท่าน ทรงมีพระราชปฎิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านปาตาดีมอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี คือ นายธีรพจน์ หะยีอาแว ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ

ภาพที่ 7 วันที่ 7 ก.พ.2548 พระองค์ท่าน เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ วัดบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา คือ นางทักษิณา วารุณี ปัจจุบันเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โรงพยาบาลสุไหงปาดี นราธิวาส

โอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมใจถวายพระพรแด่พระองค์ท่าน พร้อมน้อมนำพระราชจริยวัตรอันงดงามที่เป็นต้นแบบของค่านิยมความเป็นไทยซึ่งเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ความเสียสละและความมุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อนำความเจริญ มาสู่ตนและประเทศชาติต่อไป

ที่มา>>>ข่าวสด